นโยบายการคืนเงิน

น.ส. กัญญ์ชิตา วริทธิ์ทินานนท์ (อ.ยุ้ย) เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.webmonsterlab.com และเป็นอาจารย์ผู้สอนทุกหลักสูตรภายใต้เว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว มีนโยบายการดูแลผู้เรียนที่มีความประสงค์จะขอรับเงินคืน (Refund) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นโยบายการคืนเงิน สำหรับ

 • คอร์สเรียนสด-ออนไลน์ (Online)
 • คอร์สเรียนสด-ห้องเรียน (On-site)
 • บริการอบรม/สัมมนา/วิทยากร (Online และ On-site)

1. กรณีที่คอร์สเรียนถูก “เลื่อน/ยกเลิก” โดยผู้สอน

1.1 กรณีไม่ใช่เหตุสุดวิสัย

 • หากผู้สอนแจ้งเลื่อนวัน – ผู้เรียนสามารถเลือกวันที่ต้องการเรียนใหม่ได้ และได้รับส่วนลด 10%
  หรือเลือก เรียนช่องทางอื่นทดแทน ได้ค่ะ (ปรับราคาให้เท่ากับคอร์สที่เลือกใหม่ และได้รับส่วนลด 10%)
 • หากผู้สอนแจ้งยกเลิก – ทางผู้สอนจะคืนเงินเต็มจำนวน 100% ให้แก่ท่านภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่แจ้งให้ผู้เรียนรับทราบ

1.2 กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย
* เหตุสุดวิสัย เช่น สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ภัยธรรมชาติ หรือ ประกาศจากทางรัฐบาล เป็นต้น

 • โดยปกติผู้สอนจะไม่ยกเลิก แต่จะรอเมื่อสถานการณ์พร้อมแล้วนัดกันใหม่ค่ะ
  หรือผู้เรียนเลือก เรียนช่องทางอื่นทดแทน ได้ค่ะ (ปรับราคาให้เท่ากับคอร์สที่เลือกใหม่)
 • หากผู้เรียนต้องการยกเลิก
  กรณีคอร์สเรียน Online ทางผู้สอนจะคืนเงินเต็มจำนวน 100% ให้แก่ผู้เรียนภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่ได้รับแจ้งความประสงค์
  กรณีคอร์สเรียน On-site ทางผู้สอนจะคืนเงินจำนวน 50% ให้แก่ผู้เรียนภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่ได้รับแจ้งความประสงค์

2. กรณีที่ผู้เรียนต้องการ “เลื่อน” วันเรียน

 • โปรดแจ้งผู้สอนล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนถึงวันเรียน
 • โดยมีค่าธรรมเนียมการจองคิวใหม่ 30% ของค่าเรียนในคอร์สนั้น
  (เนื่องจากทางผู้สอนมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่เรียน และการจัดคิวเรียนใหม่ให้แก่ท่าน)

3. กรณีที่ผู้เรียนต้องการ “ยกเลิก” คอร์สเรียน

3.1 กรณีชำระเต็มจำนวน
ผู้เรียนสามารถแจ้งยกเลิกคอร์สเรียนได้ภายใน 7 วัน โดยทางผู้สอนจะคืนเงินจำนวน 50% ให้แก่ผู้เรียนภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่ได้รับแจ้งความประสงค์ขอยกเลิก (เนื่องจากทางผู้สอนมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่เรียน เตรียมระบบ/โปรแกรม/เนื้อหาการสอน และการจัดคิวเรียนให้แก่ท่าน)

3.2 กรณีชำระมัดจำ 50%
ผู้เรียนสามารถแจ้งยกเลิกคอร์สเรียนได้ภายใน 7 วัน โดยทางผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำให้แก่ท่าน

3.3 หากเลย 7 วันขึ้นไป
ทางผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4. ของขวัญและของแถม

ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือรับคืนเป็นเงินสดได้ ทุกกรณี

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
กัญญ์ชิตา วริทธิ์ทินานนท์ (อ.ยุ้ย)


นโยบายทั้งหมด